اتحادیه شرکت های فنی مهندسی
حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن
و کشاورزی تهران

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2016

نظام صنفی رایانه ای

پروانه صلاحیت همکاری (سمتا)

Diamond Pro, 2-Star

BUGLantech Exclusive Representative
in Middle East

WATEC

TECHBOARD

International Personnel
Certification (IPC)

اخذ گواهینامه HSE
از TUV
سبدخرید